5. Ce drepturi si obligatii au membrii Asociatiei Sky Legend ?


Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

 • să participe cu vot deliberat în alegerea organelor  de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ori de control ale ASOCIAȚIEI;
 • să-și exprime liber părerile despre activitatea sau legislația în domeniu;
 • să participe la toate activitățile organizate de ASOCIAȚIE;
 • să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când aceștia lipsesc din motive obiective;
 • să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când lipsește din motive întemeiate;
 • să beneficieze, în condițiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activitățile desfășurate de ASOCIAȚIE;
 • să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să fie sprijiniți în obținerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
 • să reprezinte ASOCIAȚIA când este desemnat de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
 • să fie informat asupra hotărârilor adoptate și a activităților promovate și desfășurate de către ASOCIAȚIE;

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

 • să participe direct sau prin reprezentanți împuterniciți în scris la desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor ASOCIAȚIEI;
 • să participe la îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale ASOCIAȚIEI;
 • să respecte hotărârile adoptate, organele de conducere și control ale ASOCIAȚIEI;
 • să nu întreprindă acțiuni sau activități ce pot leza interesele ASOCIAȚIEI;
 • să achite cotizația;
 • să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
 • să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să participe activ la lucrările și activitățile ASOCIAȚIEI, atunci când sunt solicitați;
 • să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
 • să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele ASOCIAȚIEI;