STATUTUL Asociației „SKY LEGEND”

Statutul poate fi descărcat/vizualizat în format PDF de aici


I. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAȚIEI

Art. 1
Prezentul statut reglementează organizarea și funcționarea asociației „SKY LEGEND”, constituită în baza art.1 din O.G.26/2000, privind constituirea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor, în urma acordului liber exprimat de către membrii fondatori în Actul de constituire.

Art. 2
(2.1) Numele asociației este „SKY LEGEND” și este denumită în continuare ASOCIAȚIA.
(2.2) ASOCIAȚIA are sediul în România, București, Str. Ariesul Mare, Nr.1, Bl. I5, Sc.A, Ap. 4 și poate înființa filiale în țară și străinătate
(2.3) Sediul poate fi mutat la o altă adresă, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3
ASOCIAȚIA este o organizație, neguvernamentală, apolitică și independentă față de orice persoană fizică sau juridică, supunându-se doar legilor țării în domeniu și prezentului statut.

Art. 4
ASOCIAȚIA dobândește personalitate juridică odată cu înregistrarea sa la organele judecătorești locale abilitate.

Art. 5
ASOCIAȚIA își întemeiază personalitatea juridică pe baza Actului de constituire și a prezentului Statut.

Art. 6
Durata de funcționare a asociației este pe termen nedeterminat, cu posibilitatea de reorganizare sau dizolvare la încetarea scopului pentru care a fost constituit, în condițiile stabilite de prezentul statut.


II. SCOP ȘI OBIECTIVE

Art. 7
ASOCIAȚIA are ca scop promovarea istoriei aviației prin activități, servicii sau acțiuni în vederea:
a) realizării unor replici scara 1:1 în stare de zbor a avionului IAR 80 sau a variantelor acestuia, denumit IAR 80R;
b) realizării unor replici, restaurarea sau întreținerea altor avioane reprezentative pentru istoria aviației;
c) prezentării acestora către publicul larg, inclusiv prin participarea la mitinguri aviatice în țară și străinătate.

Art. 8
ASOCIAȚIA își propune realizarea următoarelor obiective:
a) Constituirea unui fond de documentare care să cuprindă date și informații legate de avionul IAR 80 sau alte avioane istorice: documentație de construcție, manuale, cărți, planșe, fotografii, filme, etc.;
b) Realizarea documentației de execuție a avionului replică și a pregătirii de fabricație aferente, prin proiectare de către membrii asociației și prin colaborare cu terți;
c) Realizarea în colaborare cu firme specializate a avionului IAR 80R;
d) Înmatricularea avionului, exploatarea și participarea la demonstrații în zbor;
e) Informarea publicului larg din țară și străinătate, prin mijloace specifice privind evoluțiile, realizările și noutățile aeronautice naționale și universale;
f) Informarea și atragerea, prin diferite mijloace, a publicului larg pentru a participa la evenimentele aeronautice (mitinguri, demonstrații aeriene, concursuri sportive cu specific aeronautic etc.), organizate în țară și străinătate de diferite instituții publice sau private;
g) Inițierea și menținerea colaborărilor cu reprezentanți ai societăților comerciale, școlilor, liceelor, colegiilor și instituțiilor de învățământ superior, în scopul stimulării tinerilor pentru practicarea profesiilor aeronautice;
h) Sprijinirea muzeelor sau secțiilor de aeronautică pentru identificarea, colectarea și donarea materialelor specifice, pentru deschiderea unor expoziții;
i) Susținerea creatorilor din domeniul beletristic și al artelor plastice pentru realizarea unor opere artistice cu subiecte inspirate din activitățile aeronautice;
j) Colaborarea cu asociații, fundații, instituții și organisme din țară și străinătate pentru schimbul de informații din aeronautică, a cunoașterii evoluțiilor în cercetare, producție, fabricație și zbor din țară și din lume;
k) Participarea activă la evenimentele cu specific aeronautic (mitinguri aeriene, comemorări, dezveliri de monumente, cunoaștere a evenimentelor și eroilor aviației, precum și a personalităților din domeniul aeronauticii);
l) Promovarea activității asociației și a membrilor săi în mass – media.

Art. 9
În vederea realizării obiectivelor propuse, ASOCIAȚIA își propune efectuarea următoarelor activități:
a) Să inițieze și să deruleze activități necesare realizării scopului și obiectivelor propuse;
b) Să colaboreze cu organismele publice, precum și cu persoane fizice și juridice române sau străine care sunt interesate și pot oferi sprijin în vederea implementării scopului propus;
c) Să promoveze și să coordoneze schimburi de experiență între diferite persoane și instituții din țară și străinătate pentru schimbul de informații din aeronautică, a cunoașterii evoluțiilor în cercetare, producție, fabricație și zbor din țară și din lume;
d) Să promoveze activitatea asociației și a membrilor săi în mass – media.
e) Să formeze personal de specialitate pentru punerea în practică a valorilor promovate;
f) Să organizeze și să participe la evenimente cu specific aeronautic (mitinguri aeriene, comemorări, dezveliri de monumente, cunoaștere a evenimentelor și eroilor aviației, precum și a personalităților din domeniul aeronauticii, simpozioane, conferințe, comunicări, cursuri de pregătire, seminarii, dezbateri publice etc.)
g) Să realizeze și să editeze pliante, afișe, broșuri, publicații, documente audio-vizuale, precum și alte mijloace de informare și comunicare în vederea realizării obiectivelor ASOCIAȚIEI;
h) Să acorde consultanță și consiliere persoanelor interesate;
i) Să sprijine diferite inițiative, activități, lucrări, studii legate de dezvoltarea valorilor promovate;
j) Să dezvolte activități economice proprii în vederea autofinanțării și să aplice la diferite proiecte legate de scopul ASOCIAȚIEI;
k) Să realizeze alte activități prevăzute de lege, potrivit scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI.


III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Art. 10
Poate fi membru al ASOCIAȚIEI orice persoană fizică sau juridică care depune o adeziune scrisă, în care declară că este de acord cu prevederile statutare și alte reglementări specifice și dorește să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse și care primește aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

Art. 11
Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:
a)să participe cu vot deliberat în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
b) să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ori de control ale ASOCIAȚIEI;
c) să-și exprime liber părerile despre activitatea sau legislația în domeniu;
d) să participe la toate activitățile organizate de ASOCIAȚIE;
e) să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când aceștia lipsesc din motive obiective;
f) să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când lipsește din motive întemeiate;
g) să beneficieze, în condițiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activitățile desfășurate de ASOCIAȚIE;
h) să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
i) să fie sprijiniți în obținerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
j) să reprezinte ASOCIAȚIA când este desemnat de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
k) să fie informat asupra hotărârilor adoptate și a activităților promovate și desfășurate de către ASOCIAȚIE.

Art. 12
Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:
a) să participe direct sau prin reprezentanți împuterniciți în scris la desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor ASOCIAȚIEI;
b) să participe la îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
c) să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale ASOCIAȚIEI;
d) să respecte hotărârile adoptate organele de conducere și control ale ASOCIAȚIEI;
e) să nu întreprindă acțiuni sau activități ce pot leza interesele ASOCIAȚIEI;
f) să achite cotizația;
g) să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
h) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI;
i) să participe activ la lucrările și activitățile ASOCIAȚIEI, atunci când sunt solicitați;
j) să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
k) să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele ASOCIAȚIEI.

Art. 13
Pierderea calității de membru se realizează în următoarele situații:
a) Prin retragere, pe baza unei cereri scrise, prin decizie a Consiliului Director, de la data înregistrării cererii de retragere;
b) Prin deces. Consiliului Director va emite o decizie cu data decesului;
c) În cazul dizolvării sau lichidării ASOCIAȚIEI, de la data încetării ființei ASOCIAȚIEI;
d) Prin excludere, în următoarele situații:
1) încălcarea repetată a obligațiilor, precum și a Statutului, Actului Constitutiv și a Regulamentelor Interne ale ASOCIAȚIEI;
2) urmare a unei condamnări definitive pentru fapte cu caracter penal incompatibile cu activitățile ASOCIAȚIEI;
3) neplata obligațiilor statutare sau contractuale ale membrilor față de ASOCIAȚIE timp de un an;
4) în cazul defăimărilor aduse de membru la adresa activităților ASOCIAȚIEI sau membrilor.

Art. 14
Propunerea de excludere se analizează de către Consiliul Director, iar decizia luată cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor acestuia, se supune aprobării de către Adunarea Generală. Excluderea unui membru din ASOCIAȚIE se aprobă de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director, prin vot cu majoritate simplă.
Membrul propus spre excludere nu are drept de vot.

Art. 15
Împotriva hotărârii luate de Adunarea Generală se poate formula acțiune în justiție, în termen de 15 zile de la data când s-a luat cunoștință de hotărâre sau de la data când a avut loc ședința Adunării Generale.

Art. 16
De la data luării deciziei de către Consiliul Director și până la rămânerea definitivă a hotărârii, calitatea de membru este suspendată.


IV. STRUCTURA ASOCIAȚIEI. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Art. 17
Organele de conducere, administrare și control ale ASOCIAȚIEI sunt:
a) Adunarea Generală a membrilor asociației;
b) Consiliul Director al asociației;


Art. 18
ADUNAREA GENERALĂ
Adunarea Generală reprezintă organul suprem de conducere al asociației și se compune din totalitatea membrilor asociației. Aceasta este condusă de un Președinte ales dintre membrii asociației.

Art. 19
Ședințele Adunării Generale.
Adunarea Generală se întrunește anual în sesiune ordinară, în cursul primului trimestru al anului sau, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară la inițiativa Consiliului Director, ori la cererea scrisă a cel puțin două treimi (2/3) din numărul total al membrilor asociației.

Art. 20
În adunările generale anuale se vor prezenta rapoarte de activitate ale organelor de conducere și control alese privind execuția bugetară și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli.

Art. 21
Convocarea Adunării Generale se face cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice înainte de data de desfășurare, pe bază de invitație scrisă înaintată prin mijloace specifice de informare, care va conține ordinea de zi propusă, data, locul și ora de desfășurare.

Art. 22
În cazuri de urgență (atunci când se impune modificarea statutului, sau apar situații care necesită o soluționare rapidă sau care afectează existența ASOCIAȚIEI și a activităților acesteia), Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data desfășurării ei, prin înștiințări scrise sau telefonice.

Art. 23
Adunarea Generală a membrilor asociației este statutară dacă numărul celor prezenți reprezintă cel puțin două treimi (2/3) din numărul total al membrilor.

Art. 24
Atunci când nu sunt îndeplinite condițiile statutare de desfășurare, Adunarea Generală se reprogramează după 7 (șapte) zile în condiții similare și se desfășoară indiferent de numărul membrilor prezenți, dacă se face dovada anunțării tuturor membrilor.

Art. 25
Adunarea Generală a membrilor ASOCIAȚIEI, are următoarele atribuții:
a) stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației ;
b) aprobă execuția bugetară a asociației și adoptă bugetul anual de venituri și cheltuieli al asociației, aprobă bilanțul contabil;
c) alege și revocă membrii Consiliului Director;
d) aprobă finanțarea și derularea tuturor programelor și proiectelor inițiate de membrii asociației;
e) hotărăște asupra volumului și naturii mijloacelor financiare și materiale proprii necesare desfășurării activităților asociației;
f) hotărăște modul de folosire a mijloacelor financiare proprii, suma până la care membrii consiliului director pot angaja cheltuieli în numele membrilor pentru efectuarea unor activități;
g) hotărăște constituirea de uniuni sau federații, ori afilierea la alte asociații din țară sau străinătate pentru realizarea unui scop comun, compatibil cu cel al asociației;
h) aprobă structura organizatorică a serviciului administrativ al asociației și stabilește plafoanele de salarizare a angajaților asociației;
i) revocă, atunci când este cazul, membrii aleși, personalul administrativ numit și directorii de programe sau proiecte;
j) aprobă excluderea membrilor din ASOCIAȚIE, conform prevederilor prezentului Statut;
k) modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
l) dizolvarea și lichidarea ASOCIAȚIEI, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
m) înființarea de filiale;
n) stabilește valorile cotizației membrilor;
o) orice alte atribuții prevăzute în lege sau în statut.

Art. 26
Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi, din numărul membrilor asociației prezenți.
Fac excepție hotărârile privind dizolvarea asociației, completarea sau modificarea statutului, acordarea titlului de membru onorific și cazurile de revocare din funcții ori excludere a membrilor, care se adoptă cu votul a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor asociației prezenți.

Art. 27
Adunarea Generală este condusă de Președintele ASOCIAȚIEI sau, în lipsa acestuia, de Vicepreședinte.

Art. 28
Fiecare membru are dreptul la un singur vot. În caz de paritate, Președintele de ședință decide.

Art. 29
Votul membrilor poate fi dat de către aceștia prin orice mod din care să rezulte identitatea fiecăruia și consimțământul expres cu privire la problema supusă votului. Votul poate fi dat și prin mandatar special împuternicit, în baza unui act în formă scrisă.

Art. 30
Hotărârile pot fi adoptate prin vot deschis sau secret conform regulamentelor interioare sau a hotărârilor adoptate în Adunarea Generală.

Art. 31
Dezbaterile și deciziile luate în cadrul Adunării Generale se consemnează într- un proces-verbal, de care pot lua cunoștință și membrii absenți sau alte persoane interesate.

Art. 32
Hotărârile luate în Adunările Generale vor fi aduse la cunoștința tuturor membrilor, de către secretarul asociație, prin mijloace de informare specifice, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la adoptare.

Art. 33
Adunarea Generală va adopta regulamente interioare pentru desfășurarea unor activități și a alegerilor, care trebuie însă, să se afle în concordanță cu prevederile prezentului statut și legislația în vigoare.

Art. 34
a) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soțul său, ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.
b) Membrul care încalcă dispozițiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociației dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.

Art. 35
a) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv și ale statutului sunt obligatorii chiar și pentru membrii asociați care nu au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă.
b) Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociați care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul- verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.


Art. 36
CONSILIUL DIRECTOR
Consiliul Director este organul executiv al ASOCIAȚIEI și este format din 5 (cinci) membri, aleși prin vot nominal de către membrii Adunării Generale, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor cu drept de vot, prezenți.
Mandatul se va desfășura pe o perioadă de 3 (trei) ani.
El poate fi alcătuit și din persoane din afara ASOCIAȚIEI în limita a cel mult o pătrime din componența sa. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă este, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcție de conducere în cadrul unei instituții publice, dacă asociația respectivă are ca scop sprijinirea activității acelei instituții publice.

Art. 37
Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și conduce nemijlocit activitatea ASOCIAȚIEI. Consiliul Director se întrunește periodic (cel puțin o dată la 3 luni) în ședințe ordinare, iar la nevoie în ședințe extraordinare la inițiativa Președintelui ASOCIAȚIEI sau a oricărui membru al Consiliului Director.

Art. 38
Ședințele extraordinare ale Consiliului Director vor fi convocate în următoarele situații:
a) când se impune modificarea structurii organizatorice a serviciului administrativ;
b) când au loc abateri grave ale unor membri sau a unor angajați ai ASOCIAȚIEI de la prevederile prezentului statut, respectiv de la sarcinile de serviciu și se impun măsuri urgente de intervenție;
c) când este necesară perfectarea de urgență a unor contracte ale ASOCIAȚIEI cu alte instituții;
d) când se impune promovarea de urgență a unor proiecte sau programe inițiate de ASOCIAȚIE sau în parteneriat.

Art. 39
Consiliul Director al ASOCIAȚIEI este compus din 5 membri desemnați de Adunarea Generală a Asociației: președinte, 3 vicepreședinți și un secretar general.
a) Atunci când este necesar, Consiliul Director poate stabili responsabilități suplimentare sau poate transfera anumite responsabilități de la un membru la altul;
b) Numirea și revocarea ulterioară a membrilor Consiliului Director se face prin hotărârea Adunării Generale, dintre membrii asociați.

Art. 40
a) Consiliul Director exprimă voința juridică a Adunării Generale prin Președinte. Președintele Consiliului Director are calitatea de Președinte al Asociației. Sarcinile celorlalți membri ai Consiliului Director vor fi acelea asociate funcției respective și vor fi stabilite pentru fiecare în parte de către Consiliul Director
b) Incapacitatea temporară a Președintelui va fi suplinită de către Vicepreședinte.
c) Secretarul va asigura executarea tuturor obiectivelor fixate de către Președinte sau Vicepreședinte, după caz.

Art. 41
Consiliul Director al ASOCIAȚIEI are următoarele atribuții:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor ASOCIAȚIEI;
b) aduce la îndeplinire toate hotărârile Adunării Generale;
c) pune în aplicare bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală;
d) întocmește proiectul de buget anual și îl supune spre aprobare Adunării Generale;
e) alege din rândul membrilor Consiliului Director Vicepreședinții, Secretarul General;
f) prezintă în sesiunile ordinare ale Adunării Generale rapoarte despre activitatea desfășurată și propune măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
g) convoacă, după caz, sesiunile ordinare sau extraordinare ale Adunării Generale;
h) stabilește volumul și natura mijloacelor financiare sau materiale necesare desfășurării activităților asociației și le supune Adunării Generale;
i) stabilește organigrama de funcționare de personal și o supune spre aprobare Adunării Generale;
j) angajează personalul necesar desfășurării activităților ASOCIAȚIEI;
k) negociază drepturile bănești cu fiecare angajat în limitele plafoanelor stabilite de Adunarea Generală;
l) acționează potrivit dispozițiilor legale pentru recuperarea pagubelor de la personalul angajat sau membrii asociației, care se fac vinovații de producerea acestora;
m) aprobă lunar, pe bază de documente, toate cheltuielile executate și plata drepturilor bănești ale personalului angajat în funcție de realizarea sarcinilor;
n) întocmește atribuțiile funcționale ale personalului angajat;
o) întocmește proiecte și programe de activități ale asociației, numește persoanele răspunzătoare și le supune spre aprobare Adunării Generale;
p) îndrumă, coordonează și controlează activitatea angajaților și a directorilor de programe sau proiecte;
q) aproba cererile de afiliere a noilor membri;
r) încheie acte juridice în numele și pe seama ASOCIAȚIEI;
s) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;
t) împuternicește o persoană cu funcția de Director Executiv pentru a exercita atribuții specifice, definite prin fișa postului;
u) hotărăște cu privire la schimbarea sediului ASOCIAȚIEI;
v) hotărăște asupra excluderii membrilor, din oficiu sau în baza sesizărilor primite și a dovezilor prezentate, în condițiile prezentului statut ;
w) aprobă însemnele ASOCIAȚIEI;
x) acordă statutul de membru de onoare persoanelor care au avut o contribuție însemnată în promovarea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
y) stabilește nivelul taxelor de înscriere și al cotizațiilor.

Art. 42
Ședințele ordinare sau extraordinare se vor desfășura pe baza unui regulament interior stabilit și aprobat de membrii Consiliului Director și vor fi conduse de Președintele ASOCIAȚIEI sau oricare alt membru desemnat de acesta.
Convocarea Consiliului Director se face de către Președinte, prin notificare (scris, verbal), cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată.

Art. 43
Ședințele se consideră statutare și se pot desfășura dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul total al membrilor Consiliului Director.

Art. 44
În cazul când un membru lipsește motivat, acesta poate delega, în scris, dreptul de reprezentare unui alt membru al consiliului.

Art. 45
La ședințele Consiliului Director poate participa ca invitat orice membru al ASOCIAȚIEI .

Art. 46
Consiliul Director poate împuternici persoane cu funcții executive, fie membri ai ASOCIAȚIEI, fie non-membri ai ASOCIAȚIEI, să încheie acte juridice în numele ASOCIAȚIEI, să îi reprezinte interesele sau să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 47
Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese- verbale întocmite la fiecare ședință. Pentru a asigura conducerea curentă a ASOCIAȚIEI în mod operativ, Consiliul Director își poate elabora propriul regulament de funcționare.

Art. 48
Atribuțiile membrilor de conducere
Președintele ASOCIAȚIEI este ales din rândul membrilor Consiliului Director de către Adunarea Generală și are următoarele atribuții:
a) coordonează activitatea Consiliului Director pe perioada mandatului încredințat;
b) reprezintă ASOCIAȚIA în relațiile cu instituțiile publice, persoane juridice sau fizice;
c) convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director și Adunările Generale în condițiile stabilite de prezentul statut;
d) informează și colaborează cu Vicepreședintele asupra activității ASOCIAȚIEI;
e) avizează lunar, pe bază de documente justificative, plata drepturilor salariale ale angajaților asociației în funcție de realizarea sarcinilor;
f) semnează toate actele care angajează ASOCIAȚIA;
g) reprezintă ASOCIAȚIA în toate ocaziile ce necesită angajarea acesteia prin prezență și semnătură și în relațiile cu terții;
h) participă cu alți membrii ai Consiliului Director la perfectarea contractelor cu persoane fizice sau juridice privind desfășurarea unor activități de prestări servicii în folosul ASOCIAȚIEI, semnând contractele încheiate;
i) răspunde de evidența și păstrarea actelor și documentelor ASOCIAȚIEI;
j) îndrumă și verifică activitatea membrilor Consiliului Director cu responsabilități, directorilor de programe sau proiecte, Secretarului și a Directorului Executiv al ASOCIAȚIEI;
k) ia parte sau delegă un membru al Consiliului Director la toate tranzacțiile comerciale care se efectuează pentru ASOCIAȚIE;
l) conduce Consiliul Director și prezidează Adunarea Generală;
m) aprobă proiectele de activitate ale ASOCIAȚIEI;
n) încheie și desface contractele de muncă sau de voluntariat, aprobate de către Consiliul Director ;
o) aprobă cheltuielile ASOCIAȚIEI, gestionează mijloacele financiare și materiale;
p) propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
q) are dreptul de a folosi ștampila ASOCIAȚIEI;
r) poate delega Vicepreședintelui o parte din atribuțiile sale;
s) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Art. 49
Dacă, din diferite motive, Președintele asociației nu-și poate desfășura activitatea, atribuțiile acestuia vor fi îndeplinite de vicepreședinții asociației aleși din rândul membrilor Consiliului Director.

Art. 50
Vicepreședinții au următoarele atribuții:
a) sprijină și colaborează cu Președintele pentru îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
b) supraveghează și coordonează activitățile ASOCIAȚIEI;
c) poate fi delegat de Președinte pentru a-i exercita o parte din atribuții;
d) participă activ la ședințele Consiliului Director;
e) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Director.

Art. 51
Secretarul General este ales din rândul membrilor Consiliului Director și are următoarele atribuții:
a) reprezintă ASOCIAȚIA atunci când este delegat;
b) participă la întâlnirile legate de perfectarea contractelor;
c) deschide Adunările Generale și ședințele Consiliului Director, prezintă ordinea de zi și o completează cu propunerile venite din partea participanților;
d) verifică condițiile statutare privitoare la prezența membrilor în Adunările Generale și Consiliul Director;
e) răspunde de completarea și păstrarea registrelor cu procese verbale ale Adunării Generale, respectiv ale ședințelor Consiliului Director și a dosarului cu hotărâri;
f) răspunde de centralizarea materialelor necesare desfășurării Adunării generale, respectiv a ședințelor Consiliului director;
g) asigură comunicarea cu instituțiile publice sau private, respectiv membrii ASOCIAȚIEI și este purtătorul de cuvânt al ASOCIAȚIEI;
h) ține evidența membrilor ASOCIAȚIEI, completează legitimațiile, când este cazul, și avizează plata taxei de înscriere și a cotizațiilor.
i) ține evidența financiar contabilă a ASOCIAȚIEI, până la numirea altei persoane.
j) participă activ la ședințele Consiliului Director;
k) ține evidența actelor și documentelor activității Consiliului Director și ASOCIAȚIEI;
l) întocmește procesele verbale de ședință ale Consiliului Director și urmărește îndeplinirea la termen a hotărârilor acestora.

Art. 52
În cazul când, din diferite motive Secretarul nu-și mai poate exercita atribuțiile, acesta va fi înlocuit, până la prima Adunare Generală, de un alt membru al Consiliului Director desemnat prin vot.


V. ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA PATRIMONIULUI ASOCIAŢIEI

Art. 53
Patrimoniul inițial al ASOCIAȚIEI este de 200 lei. El urmează să fie suplimentat prin următoarele categorii de venituri:
a) taxa de înscriere a membrilor în ASOCIAŢIE;
b) cotizațiile membrilor ASOCIAŢIEI;
c) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea, în condiții legale, a sumelor disponibile;
d) fonduri nerambursabile atribuite de la bugetul local sau de stat, conform legislației în vigoare;
e) donații de bunuri mobile sau imobile din partea membrilor ori a altor persoane fizice sau juridice;
f) sponsorizări;
g) venituri din activități comerciale sau economice directe desfășurate de ASOCIAȚIE, în condițiile legii individual, sau în parteneriat. ASOCIAȚIA poate desfășura activități comerciale în domeniul proiectării, fabricației de avioane, elaborări de studii și documentație tehnică, zboruri demonstrative, închirierea bunurilor proprii, similare cu activitățile specifice desfășurate pentru realizarea obiectivelor definite la Art. 8 din prezentul statut.

Art. 54
Valorile cotizației și taxei de înscriere a membrilor vor fi aprobate anual de către Adunarea Generală.

Art. 55
ASOCIAȚIA poate efectua următoarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuieli pentru realizarea activităților ASOCIAȚIEI;
b) salarii, indemnizații, prime și premii;
c) procurarea de materiale necesare îndeplinirii activităților ASOCIAȚIEI;
d) dobânzi, taxe și comisioane bancare;
e) rambursarea unor cheltuieli efectuate în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
f) alte cheltuieli necesare realizării scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI.

Art. 56
Mijloacele financiare ale ASOCIAȚIEI se constituite în fonduri proprii, potrivit hotărârilor luate de Adunarea Generală și se vor păstra în conturi curente la una sau mai multe bănci, stabilite de Adunarea Generală.

Art. 57
Plata cotizației se va face integral până la finele lunii martie a fiecărui an. Sumele vor fi depuse direct în contul ASOCIAȚIEI.

Art. 58
Dobânzile aferente acestor sume vor fi folosite integral numai pentru reîntregirea fondurilor respective.

Art. 59
Mijloacele materiale se compun din bunuri mobile și imobile, necesare desfășurării activităților asociației, dobândite în timp, prin cumpărare, donații sau sponsorizări.

Art. 60
ASOCIAȚIA va adopta forma de evidență contabilă în partidă simplă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


VI. PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA ACTIVITĂŢILOR

Art. 61
Patrimoniul ASOCIAȚIEI va fi alcătuit din fondul de 200 lei constituit la înființare și bunurile mobile sau imobile acumulate în timp ca urmare a activităților desfășurate, conform prezentului statut.

Art. 62
Bunurile mobile și imobile aparținând asociației vor fi folosite numai în interesul membrilor acesteia potrivit scopului pentru care au fost înființate.

Art. 63
Activitatea economico-financiară a ASOCIAȚIEI se desfășoară potrivit bugetului propriu de venituri și cheltuieli, aprobat anual de Adunarea Generală.

Art. 64
Programele promovate din fonduri proprii sau în parteneriat cu alte instituții vor fi conduse sau coordonate de persoane numite de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI. Funcție de fondurile alocate, persoanele numite să conducă sau să coordoneze derularea programelor pot fi retribuite.

Art. 65
ASOCIAȚIA poate desfășura orice alte activități economice directe dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.


VII. REORGANIZAREA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 66
Reorganizarea sau dizolvarea ASOCIAȚIEI se va face la propunerea și cu aprobarea organelor de conducere ale ASOCIAȚIEI atunci când nu se mai pot îndeplini scopul și obiectivele pentru care a fost constituită.

Art. 67
În cazul reorganizării sau dizolvării ASOCIAȚIEI situația patrimoniului va fi soluționată de către organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, iar în caz de divergență, se va apela la organele judecătorești competente.

Art. 68
În cazul reorganizări sau dizolvării ASOCIAȚIEI patrimoniul acesteia se repartizează, cu respectarea dreptului comun în materie, conform hotărârii Adunării Generale a ASOCIAȚIEI.

Art. 69
În termen de 15 zile de la reorganizare sau dizolvare reprezentantul legal al ASOCIAȚIEI sau lichidatorii patrimoniului sunt obligați să solicite instanței judecătorești competente să facă mențiunea reorganizării sau dizolvării.

Art. 70
După expirarea termenului de 15 zile, orice persoană interesată poate solicita instanței judecătorești competente operarea mențiunii de reorganizare sau dizolvare.


Art. 71
ASOCIAȚIA se dizolvă:
a) de drept;
b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
c) prin hotărârea Adunării Generale.

Art. 72
ASOCIAȚIA se dizolvă de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu statutul ASOCIAȚIEI, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul ASOCIAȚIEI, la cererea oricărei persoane interesate.

Art. 73
(73.1)
ASOCIAȚIA se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea ASOCIAȚIEI a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când ASOCIAȚIA urmărește un alt scop decât cel prevăzut în Statut;
d) când ASOCIAȚIA a devenit insolvabilă;
(73.2)
Instanța competentă să hotărască dizolvarea este judecătoria în circumscripția căreia ASOCIAȚIA își are sediul.

Art. 74
ASOCIAȚIA se dizolvă și prin hotărârea Adunării Generale, adoptată cu o majoritate specială de 2/3 din voturi.

Art. 75
În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la Judecătoria în circumscripția căreia ASOCIAȚIA își are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.


Art. 76
Lichidarea ASOCIAȚIEI se va realiza cu respectarea prevederilor legale cuprinse în Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

Art. 77
În cazul dizolvării ASOCIAȚIEI, bunurile cuprinse în patrimoniul acesteia și rămase ca urmare a lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 78
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform dispozițiilor art. 60 din Ordonanța Guvernului.

Art. 79
Procedura de transmitere constă în inventarierea bunurilor și predarea acestora către entitatea juridică de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu al ASOCIAȚIEI dizolvate, prin întocmirea unui proces verbal de predare primire.

Art. 80
Dacă în termen de 6 luni de la data terminării lichidării, lichidatorii nu au reușit să transmită bunurile, acestea vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

Art. 81
Pentru situația în care dizolvarea a intervenit pentru motivele prevăzute la Art. 73 lit. a, b și c, bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de Ministerul Finanțelor sau de comuna/orașul în a cărei rază teritorială își avea sediul ASOCIAȚIA la data dizolvării.


VIII. ABATERI SI SANCȚIUNI

Art. 82
Se consideră abateri, nerespectarea obligațiilor statutare, cum ar fi:
a) neplata cotizației la termenul stabilit;
b) neparticiparea sistematică, la acțiunile organizate de ASOCIAȚIE;
c) întreprinderea unor acțiuni contrare intereselor ASOCIAȚIEI;
d) denigrarea activității ASOCIAȚIEI;
e) angajarea ASOCIAȚIEI în acțiuni pentru care nu a fost autorizat de către Președinte sau Consiliul Director;
f) Comiterea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre definitivă judecătorească;
g) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în Statut / ROI.


Art. 83
Sancțiunile ce se pot aplica sunt următoarele:
a) Avertisment;
b) Avertisment sever și ultimativ;
c) Suspendarea pe termen limitat din ASOCIAȚIE sau din funcția de
conducere;
d) Excluderea din ASOCIAȚIE.
Sancțiunile nu trebuie aplicate în ordinea a, b, c, d, ci se pot aplica direct una dintre sancțiunile menționate în funcție de gravitatea abaterii.


IX. DISPOZITII FINALE

Art. 84
Consiliul Director poate acorda titlul de Membru de onoare (Onorific) al ASOCIAȚIEI persoanelor care au susținut și sprijinit acțiunile, proiectele, programele și activitățile promovate și desfășurate de ASOCIAȚIE, conform lit. x) al prezentului Statut.
Membri onorifici ai ASOCIAȚIEI sunt persoane fizice sau juridice care au drepturile unui membru activ, care beneficiază de drepturile și obligațiile prevăzute în Statutul ASOCIAȚIEI.
Membri onorifici sunt scutiți de plata cotizației și au drept de vot.

Art. 85
Condițiile de acordare ale titlului de Membru de onoare (Onorific) al ASOCIAȚIEI, respectiv drepturile și obligațiile acestora, vor fi stabilite printr-un regulament aprobat de Adunarea Generală.


Art. 86
În cazul în care Consiliul Director al ASOCIAȚIEI este în mod sistematic inactiv timp de trei luni, Președintele ASOCIAȚIEI sau oricare dintre membrii Consiliului poate să convoace Adunarea Generală pentru remedierea situației create și, dacă este cazul, să ceară alegeri noi.

Art. 87
Statutul ASOCIAȚIEI poate fi modificat sau completat numai de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor asociației.


Art. 88
Prezentul statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare, legea aplicabilă fiind cea română.